BALANS 2021

 

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem

     
               
     

Balans 31-12-2021

       

ACTIVA

   

x €1.000 PASSIVA

   

x €1.000

 

Beleggingen Onroerend Goed

4.446

 

Kapitaal

 

7.173

 

Beleggingen Bank

 

63

 

Uitkeringsfonds

 

59

 

Beleggingen Effecten

 

2.725

 

Overige

   

11

 

Overige

 

9

           

T otaal

7.243

 

T otaal

7.243

 
                   
                   
     

Resultatenrekening 2021

       

BATEN

   

x €1.000 LASTEN

   

x €1.000

 

Pacht- en huuropbrengsten

136

 

Lasten grond en gebouwen

35

 

Rentebaten en Dividenden

34

 

Kantoor- en beheerskosten

29

 

Overige en Bijzondere baten

50

 

Overige en Bijzondere lasten

90

 
     

Resultaat

66

 

T otaal

220

 

T otaal

220

 
                 

TOELICHTING

               

Activa

Onroerend goed zijn de bezittingen aan gebouwen en landbouwgronden

   
 

Beleggingen Bank zijn de saldi van de diverse bankrekeningen

   
 

Beleggingen Effecten betreft de beleggingsportefeuille effecten met een neutraal risicoprofiel

Passiva

Kapitaal bestaat uit het Eigen Vermogen en Voorzieningen

 
 

Uitkeringsfonds is het aanwezige saldo voor statutair te verstrekken uitkeringen

 
     

Baten

Pacht- en huuropbrengsten zijn de pachtopbrengsten landbouwgrond en huur woningen

 

Onder Overige Bijzondere baten zijn opgenomen de waardeveranderingen effectenbelegging

 

en de toevoeging voor het uitkeringsfonds ten laste van de reserve.

Lasten

Onder Overige Bijzondere lasten zijn opgenomen de inflatiecorrectie over het vermogen

 

en de bank- en beleggingskosten

         
             

Resultaat

Het Resultaat wordt jaarlijks toegevoegd aan het Uitkeringsfonds

     
               
 

L.J.M. Jansen, rentmeester

           

Pagina 1